Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 (ดู : 2) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 (ดู : 2) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 (ดู : 2) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 (ดู : 4) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสมปรวน หมู่ที่ 5 (ดู : 4) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 (ดู : 2) 7 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสมปรวน หมู่ที่ 5 (ดู : 5) 31 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 (ดู : 2) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 (ดู : 3) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 (ดู : 2) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 (ดู : 2) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 (ดู : 4) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 11) 24 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 19) 15 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 (ดู : 25) 3 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง แยก 4 หมู่ที่ 4 (ดู : 24) 3 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายละอองฝน หมู่ที่ 10 (ดู : 24) 3 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 (ดู : 28) 3 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผนังกั้นฝายคลองท่าบด หมู่ที่ 13 (ดู : 38) 9 ก.พ. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 42) 16 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 57) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 60) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 60) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจำรัส หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 63) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตรเป็นห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 67) 8 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการวางรางระบายน้ำ คสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 75) 4 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 72) 4 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 74) 4 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 72) 3 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 80) 27 ต.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนเก้น หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 81) 27 ต.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยฮัลโล่วิลล่า หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 82) 27 ต.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางจง-นายฤทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 103) 8 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายพวย-ทุ่งไถนา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม (ดู : 112) 8 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเลิศ-นายสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม (ดู : 106) 8 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพ็ญนภา หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 106) 8 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 124) 8 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 107) 8 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก - ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 110) 29 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) โครงการสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 208) 7 ม.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ต.ขนอม (ดู : 236) 22 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 221) 22 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ต.ขนอม (ดู : 241) 4 ต.ค. 2564
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.ดำรงสุข น้ำตกหินลาด ม.8 ต.ชนอม (ดู : 243) 15 ก.ย. 2564
ประกาศ ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ต.ขนอม (ดู : 264) 15 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 259) 11 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล-นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 254) 5 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวาท-นายเลิศหวังสุข หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม (ดู : 309) 5 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 307) 5 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนซอยอิศระเดช(ป้าชั้น) หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 251) 5 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 262) 5 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 267) 5 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ดู : 269) 5 ก.ค. 2564
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 324) 23 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs