Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
   การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัดไปยังโรงพยาบาล
   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   ฐานข้อมูลอาชีพประชาชน
   วารสารการบริการและการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสังโชติ หมู่ที่ 2 (ดู : 5) 27 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแดง หมู่ที่ 6 (ดู : 5) 27 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีสุข หมู่ที่ 4 (ดู : 4) 27 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 5 (ดู : 4) 27 มิ.ย. 2567
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 25 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 21 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางเกรียบ หมู่ที่ 3 (ดู : 14) 12 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสวาท - วิลาศ หมู่ที่ 11 (ดู : 14) 12 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประปา หมู่ที่ 9 (ดู : 11) 29 พ.ค. 2567
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประปา หมู่ที่ 9 (ดู : 17) 23 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประปา หมู่ที่ 9 (ดู : 16) 21 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 (ดู : 26) 1 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเรือน หมู่ที่ 4 (ดู : 27) 1 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 30) 25 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.32-005 สายวัดเขา-หมอเล็ก หมู่ที่ 10-11 บ้านนาคลอง-บ้านวัดใน ตำบลขนอม (ดู : 28) 25 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 37) 17 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 (ดู : 36) 1 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญชู หมู่ที่ 7 (ดู : 27) 1 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 (ดู : 32) 1 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 35) 28 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 37) 14 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการท่อระบายน้ำ คสล.ถนนวัดกระดังงา หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 34) 14 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา (ดู : 43) 12 ก.พ. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.9001 หรือ ISO 9001 เป็นเตาทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 1 เตา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 5 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 48) 16 ม.ค. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยมีทรัพย์ หมู่ที่ 5 (ดู : 48) 8 ม.ค. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุภา หมู่ที่ 3 (ดู : 48) 8 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสวาท - นายเลิศ หมู่ที่ 11 (ดู : 52) 4 ธ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางจง-นายฤทธิ์ หมู่ที่13 (ดู : 50) 29 พ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลางแบบหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 59) 10 พ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย ศูนย์บริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 31 ต.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรือนคัดแยกขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 60) 20 ต.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับและปูพื้นลานจอดรถหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 67) 13 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ชั้นล่าง) (ดู : 60) 13 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 69) 5 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 68) 5 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม (ดู : 66) 4 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 68) 28 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 65) 28 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 67) 28 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 (ดู : 76) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 (ดู : 74) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 (ดู : 72) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 (ดู : 74) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสมปรวน หมู่ที่ 5 (ดู : 79) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 (ดู : 70) 22 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 (ดู : 70) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 (ดู : 78) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 (ดู : 78) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 (ดู : 77) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสมปรวน หมู่ที่ 5 (ดู : 83) 7 มิ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 (ดู : 75) 7 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสมปรวน หมู่ที่ 5 (ดู : 81) 31 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 (ดู : 79) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 (ดู : 77) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 (ดู : 79) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 (ดู : 78) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 (ดู : 77) 30 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 95) 24 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 97) 15 มี.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs