Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าาที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าชยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาติสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ชองทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การามีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมทำประตูเหล็กกักเก็บน้ำ ม.9 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 22 ม.ค. 2564
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา (ดู : 5) 20 ม.ค. 2564
เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสภาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16 ) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 (ดู : 3) 12 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 1) 11 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 (ดู : 0) 11 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 0) 8 ม.ค. 2564
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 6) 6 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 (ดู : 0) 5 ม.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 6) 5 ม.ค. 2564
เอกสารแนะนำภาษีป้าย (ดู : 6) 5 ม.ค. 2564
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 3) 4 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 (ดู : 1) 21 ธ.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 (ดู : 0) 15 ธ.ค. 2563
เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 (ดู : 13) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ดู : 18) 9 ธ.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 (ดู : 1) 8 ธ.ค. 2563
การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 15) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 20) 2 ธ.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 (ดู : 15) 30 พ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 18) 27 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 (ดู : 13) 25 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 (ดู : 12) 24 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 17) 23 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 12) 23 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 14) 14 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 (ดู : 17) 9 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 (ดู : 19) 9 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 (ดู : 18) 9 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 (ดู : 18) 9 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 (ดู : 16) 9 พ.ย. 2563
เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 (ดู : 17) 9 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 16) 9 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 22) 4 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 23) 2 พ.ย. 2563
เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่7) (ดู : 23) 2 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน (ดู : 22) 28 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา (ดู : 22) 28 ต.ค. 2563
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 23) 28 ต.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 (ดู : 26) 30 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มในปี พ.ศ.2563 (ดู : 27) 30 ก.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 (ดู : 44) 18 ก.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 (ดู : 47) 18 ก.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 (ดู : 32) 18 ก.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 (ดู : 29) 16 ก.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 46) 28 ส.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 (ดู : 36) 24 ส.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 (ดู : 34) 24 ส.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 (ดู : 35) 24 ส.ค. 2563
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) (ดู : 43) 4 ส.ค. 2563
กำหนดมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะที่6) (ดู : 43) 4 ส.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 (ดู : 40) 4 ส.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 (ดู : 38) 4 ส.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 (ดู : 46) 20 ก.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 (ดู : 45) 20 ก.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 (ดู : 44) 20 ก.ค. 2563
โครงการเครือข่ายครูดีของสังคม (ดู : 43) 20 ก.ค. 2563
คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขภาพอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อเปิดดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 41) 20 ก.ค. 2563
การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ดู : 43) 20 ก.ค. 2563
ขอความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (ดู : 41) 20 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ภายใต้ชื่อ (ดู : 46) 8 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs