Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 16) 2 พ.ค. 2566
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 525) 29 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 67) 27 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 102) 17 มี.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายละอองฝน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 15 มี.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรุ่งเรือง แยก 4 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 43) 13 มี.ค. 2566
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 46) 10 มี.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 59) 10 มี.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 9 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566 (ดู : 56) 16 ก.พ. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (ดู : 50) 14 ก.พ. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 59) 23 ม.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 92) 21 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 84) 21 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 113) 24 พ.ย. 2565
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 98) 16 พ.ย. 2565
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 108) 8 พ.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) (ดู : 123) 30 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมูู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 131) 23 ก.ย. 2565
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมูที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 146) 30 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 161) 15 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 207) 19 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 243) 10 มี.ค. 2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 422) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 434) 12 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) (ดู : 404) 30 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 363) 21 ก.ย. 2564
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 403) 18 ส.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 394) 3 ส.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 422) 21 ก.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 461) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 387) 13 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 371) 13 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 338) 9 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 340) 7 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 528) 16 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 547) 24 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 500) 9 ก.พ. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.คลองท่า หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 584) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) (ดู : 394) 29 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพึ่งบุญ ม.3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 609) 29 ม.ค. 2564
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพึ่งบุญ ม.3 (ดู : 429) 27 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชำนาญอุทิศ-โรงฆ่าสัตว์ ม.3 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 582) 25 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยก๋งเยี่ยม ม.4 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 413) 25 ม.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมทำประตูเหล็กกักเก็บน้ำ ม.9 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 487) 22 ม.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ดู : 417) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธืเฉพาะเจาะจง (ดู : 414) 18 ก.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์(หลังวัดกระดังงา) ม.9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 431) 3 ก.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายตาจัน-ยายจุก ม.8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 430) 3 ก.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่11 ต.ขนอม (ดู : 443) 30 ก.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุขใจ พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ม.14 ต.ขนอม (ดู : 474) 22 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 454) 17 ก.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวาท-นายเลิศ (ดู : 485) 15 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 439) 8 ก.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลชนอม (ดู : 425) 3 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 (ดู : 430) 1 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม ม.5 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 475) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม ม.5 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 416) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 421) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 426) 9 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs