Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 2)
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู : 2)
ขอเชิญชวนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี พ.ศ.2566 (ดู : 4)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5-6/2567  (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดู : 17)
ประชาสัมพันธ์รายงานวิจัย เรื่อง การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคที่ 4 (ดู : 7)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) (ดู : 5)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ดู : 31)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001 เป็นเตาทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566) (ดู : 18)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลางแบบหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566) (ดู : 53)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 191)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 (ดู : 77)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 (ดู : 130)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 (ดู : 179)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 (ดู : 313)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ดู : 253)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และวันดินโลก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสาพัฒนาตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อพิจารณาโครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับมอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ในที่ดินของโรงเรียนวัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลชะเมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 2)
ประเทศบาลตำบลชะเมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 17)
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 12)
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 49)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 36)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 23)
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม ร้านอาหารมาตรฐานสุขาภิบาล
 
Beach Mountain Club
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Maldives Khanom มัลดีฟส์ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Preem Coffee Leisure
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ZAN Coffee Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Vish Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดนัดคลองคูระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
LOVE AT FIRST BITE CAFE & BISTRO
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเขาพลายดํา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดพุธ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Khanom Espresso Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Swansea Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดเช็คอิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Loma Cafe' ณ เขาพลายดำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม คลิ๊กที่นี่
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs