Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 2)
ขอเชิญชวนเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 (ดู : 3)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566 (ดู : 2)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป/สินค้า GI/ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดู : 7)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บันฑิต รุ่นที่ 11 และระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 (ดู : 5)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566 (ดู : 4)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7)
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 26)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายสมปรวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 20)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 24)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 (ดู : 102)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 (ดู : 165)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ดู : 188)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 (ดู : 249)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 10 ปีที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 (ดู : 421)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม ณ หมู่ที่ 10
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
“หมอหมู่บ้าน” ในพระราชประสงค์ ณ หมู่ที่ 14
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
“หมอหมู่บ้าน” ในพระราชประสงค์ ณ หมู่ที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม ณ หมู่ที่ 9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม ณ หมู่ที่ 11
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการทำความร่วมมือและยกย่องเชิดูเกียรติสถานประกอบการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า ณ หมู่ที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 9)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 35)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 34)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน (ดู : 69)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 44)
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม
 
Vish Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดนัดคลองคูระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
LOVE AT FIRST BITE CAFE & BISTRO
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเขาพลายดํา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดพุธ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Khanom Espresso Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Swansea Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดเช็คอิน "ถนนเลียบทะเล ขนอม-สิชล"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Loma Cafe' ณ เขาพลายดำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดอกไม้ชายเล cafe' @ Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม คลิ๊กที่นี่
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs