Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 (ดู : 2)
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567 (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ยุบรวมชุมชนตลาดสี่แยกฝั่งตะวันตก ชุมชนตลาดสี่แยกฝั่งตะวันออก และชุมชนบ้านชายทะเล (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อ ไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (ดู : 3)
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร (ดู : 5)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-38/2566 (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แผ่นพับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 3)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลางแบบหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566) (ดู : 25)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27)
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 47)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายสมปรวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 40)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 43)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 (ดู : 66)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 (ดู : 144)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 (ดู : 186)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ดู : 213)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 (ดู : 331)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปูเสื่อ กินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านไซเบอร์ให้กับเยาวชนและรถดิจิทัล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการรวมเขตชุมชน พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบกระเบื้องพร้อมตะขอให้แก่ผู้ประสบวาตภัย หลังคาบ้านเรือนชำรุดเสียหาย พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการรวมเขตชุมชน พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการรวมเขตชุมชน พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมมอบของโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ครังที่ 3/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่ผ่านการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 0)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 5)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 12)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 18)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 39)
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม
 
ZAN Coffee Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Vish Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดนัดคลองคูระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
LOVE AT FIRST BITE CAFE & BISTRO
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเขาพลายดํา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดพุธ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Khanom Espresso Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Swansea Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดเช็คอิน "ถนนเลียบทะเล ขนอม-สิชล"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Loma Cafe' ณ เขาพลายดำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดอกไม้ชายเล cafe' @ Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม คลิ๊กที่นี่
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs