Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นแห่งความสุข  (ดู : 1)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567 (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group Meeting : EGM) หัวข้อพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากร การฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อวิดีโอการรณรงค์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์คู่มือการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในบ้านและที่ทำงาน (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 4)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 20)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001 เป็นเตาทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ครั้งที่ 2) (ดู : 30)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001 เป็นเตาทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 132)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ดู : 50)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001 เป็นเตาทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566) (ดู : 35)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 (ดู : 6)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 (ดู : 224)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 (ดู : 151)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 (ดู : 196)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 (ดู : 423)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการให้บริการการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมราษฎร หมู่ที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ครั้งที่ 1/2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หลักสูตรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำ (Lifeguard) รุ่นที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งแชบ๊วยในธรรมชาติ ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมมอบของโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่างๆในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางนบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 8)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 27)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 22)
ประกาศเทศบาลตำบลชะเมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 17)
ประเทศบาลตำบลชะเมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 35)
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 28)
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม ร้านอาหารมาตรฐานสุขาภิบาล
 
Beach Mountain Club
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Maldives Khanom มัลดีฟส์ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Preem Coffee Leisure
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ZAN Coffee Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Vish Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดนัดคลองคูระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
LOVE AT FIRST BITE CAFE & BISTRO
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเขาพลายดํา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดพุธ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Khanom Espresso Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Swansea Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดเช็คอิน "ถนนเลียบทะเล ขนอม-สิชล"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Loma Cafe' ณ เขาพลายดำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม คลิ๊กที่นี่
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs