Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
   การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัดไปยังโรงพยาบาล
   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   ฐานข้อมูลอาชีพประชาชน
   วารสารการบริการและการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษาของตณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เรื่อง ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เมืองน่าอยู่อัจริยะ Smart Local to Smart City (ดู : 7) 14 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 6) 14 มิ.ย. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17-20/2567 (ดู : 8) 14 มิ.ย. 2567
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร (ดู : 18) 13 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันดื่มนมโลก (World Milk Day) (ดู : 8) 12 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 (6 MCU Contest) (ดู : 7) 12 มิ.ย. 2567
ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award และส่งผลงานประกวดทางวิิชาการ (ดู : 10) 11 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 (ดู : 7) 11 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 8) 4 มิ.ย. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17-18/2567 (ดู : 12) 31 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการรถโรงหนังเฉลิมทัศน์เพื่อเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วประเทศ (ดู : 13) 30 พ.ค. 2567
ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 (ดู : 17) 30 พ.ค. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัดไปยังโรงพยาบาล (ดู : 15) 24 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ หัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ Waste Fiction Competition (ดู : 110) 21 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล (ดู : 15) 21 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ดู : 15) 20 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 (ดู : 14) 20 พ.ค. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-16/2567 (ดู : 78) 15 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่นในการจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 63) 14 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ดู : 53) 14 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดู : 20) 13 พ.ค. 2567
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 (ดู : 21) 13 พ.ค. 2567
ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามงานวิจัยการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาภัยคุกคามจากสถานการณ์การค้ามนุษย์ และ การขับเคลื่อนงานเชิงป้องกันในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ (ดู : 30) 8 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ดู : 25) 7 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 26) 3 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร WeGo ประจำปี 2567 (ดู : 26) 25 เม.ย. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13-14/2567 (ดู : 27) 25 เม.ย. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-12/2567 (ดู : 26) 25 เม.ย. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นแห่งความสุข (ดู : 26) 24 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (ดู : 30) 23 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567 (ดู : 30) 19 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ดู : 26) 19 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 27) 19 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group Meeting : EGM) หัวข้อพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ดู : 24) 18 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากร การฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ดู : 28) 17 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อวิดีโอการรณรงค์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน (ดู : 26) 11 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์คู่มือการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในบ้านและที่ทำงาน (ดู : 29) 11 เม.ย. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 28) 11 เม.ย. 2567
ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันเทศบาล พุธที่ 24 เมษายน 2567 (ดู : 29) 9 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ (ดู : 32) 5 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจริยะประจำปี 2567 (Thailand Smart City Expo 2024) (ดู : 29) 5 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 (ดู : 30) 5 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (ดู : 27) 5 เม.ย. 2567
เทศบาลตำบลอ่าวขนอมขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน (ดู : 32) 5 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการทำงานเพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายสุขภาพ (ดู : 34) 4 เม.ย. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-10/2567 (ดู : 41) 4 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calries Credit Challenge) (ดู : 44) 4 เม.ย. 2567
ประกาศจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2567 (ดู : 45) 3 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์สื่อมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ดู : 42) 3 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสั่งจองเสื้อประดับตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ดู : 36) 2 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2024 (ดู : 34) 1 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผ่นกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 38) 29 มี.ค. 2567
เทศบาลตำบลอ่าวขนอมขอเชิญร่วมชมการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 58) 25 มี.ค. 2567
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม No Gift Policy (ดู : 78) 25 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อเท็จจริงสำคัญจากชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่12/22 กองทัพภาคที่ 4 (ภาคใต้) (ดู : 41) 25 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ดู : 37) 25 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 (ดู : 42) 25 มี.ค. 2567
ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ เยือนเมืองคอน ท่องเที่ยวอำเภอขนอม (ดู : 42) 22 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสุนเสื้อเหลืองคอปกโปโล กำลังใจ 200 ตัว เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนตาบอด ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร (ดู : 34) 22 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 (ดู : 26) 21 มี.ค. 2567
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs