Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) (ดู : 1) 21 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) (ดู : 7) 19 ก.พ. 2567
ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 (ดู : 7) 19 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 9) 19 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (ดู : 7) 16 ก.พ. 2567
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 (ดู : 9) 16 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 7) 15 ก.พ. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 11) 15 ก.พ. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง กำหนด ปิด - เปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู : 5) 14 ก.พ. 2567
ปักธงแดง ห้ามลงเล่นน้ำทะเล (ดู : 12) 12 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบริจาคโลหิต (ดู : 10) 9 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 70) 9 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 10) 9 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ดู : 9) 9 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษา (ดู : 13) 8 ก.พ. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 (ดู : 7) 7 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2567 (ดู : 7) 5 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดู : 12) 1 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 (ดู : 10) 1 ก.พ. 2567
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 11) 1 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ โครงการและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการและแนวทางการประเมิน (คุณภาพ งานต้านการตรวจสอบภายใน เทคนิคการสำรวจและ รายงานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังและตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รุ่นที่ 1-6 (ดู : 10) 31 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ โครงการและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบภายใน พร้อมตัวอย่างและฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่กระทรวงการคลังและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ว3412) กำหนด รุ่นที่ 1-4 ได้ที่นี่ (ดู : 9) 31 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเดินแบบผ้าไทยการกุศล วันรวมน้ำใจชมรมแม่บ้านมหาดไทย (ดู : 10) 31 ม.ค. 2567
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 12) 30 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือจากประเทศสมาชิก (Participation Programme) สำหรับปี ค.ศ.2024-2025 (ดู : 13) 29 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการคนนคร สวมหมวกปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร (ดู : 15) 26 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 (ดู : 19) 25 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (ดู : 14) 25 ม.ค. 2567
การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 15) 24 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสั่งซื้อส้มโชกุนเบตง จังหวัดยะลา (ดู : 12) 22 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน (ดู : 12) 22 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ JN.1 (ดู : 18) 19 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู : 14) 18 ม.ค. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 (ดู : 12) 18 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Sustainability Talks: Toward a Green ASEAN (ดู : 14) 17 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ โปรดระวัง มิจฉาชีพแอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 16) 15 ม.ค. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 18) 12 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ Line Official Account Teen Club (ดู : 25) 11 ม.ค. 2567
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (ดู : 19) 10 ม.ค. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 22) 3 ม.ค. 2567
เตือนภัยไข้เลือดออก (ดู : 24) 3 ม.ค. 2567
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 23) 3 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์แบบมาตรฐานทางเข้า-ออก ทางหลวง (ดู : 19) 27 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ พบเห็นทรัพย์สินนักท่องเที่ยวหตุเรือล่มโดยสารสุราษฎร์-เกาะเต่า โปรดแจ้งสถานีตำรวจภูธรขนอม (ดู : 26) 27 ธ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขยายดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 (ดู : 18) 27 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ (ดู : 20) 27 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัวตน (ดู : 16) 26 ธ.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2566 (ดู : 16) 26 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" (ดู : 21) 22 ธ.ค. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลอ่าวขนอมที่ 1056/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ดู : 23) 21 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 (ดู : 20) 21 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี (ดู : 19) 21 ธ.ค. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลอ่าวขนอมที่ 1041/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน (ดู : 20) 20 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ "นครา อารยธรรม นครศรีธรรมราช" (ดู : 27) 20 ธ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การจัดตั้งชุมชน (ดู : 22) 15 ธ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อชุมชนบ้านโพธิ์กรด (ดู : 18) 15 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม (ดู : 23) 13 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 (ดู : 21) 13 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย (ดู : 18) 13 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 27) 12 ธ.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs