Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่ผ่านการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 (ดู : 1) 4 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 9) 2 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญที่ระลึกพระราชทานนามค่ายวชิราวุธ ครบ 72 ปี (ดู : 2) 2 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการ และโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) (ดู : 2) 29 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 3) 29 ก.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 (ดู : 5) 26 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Expo 2023) (ดู : 4) 26 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (ดู : 4) 22 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 4) 21 ก.ย. 2566
ขอเชิญชวนเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 (ดู : 7) 18 ก.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566 (ดู : 5) 15 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป/สินค้า GI/ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดู : 9) 14 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย (ดู : 7) 14 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บันฑิต รุ่นที่ 11 และระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 (ดู : 9) 12 ก.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 9) 12 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 (ดู : 8) 11 ก.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566 (ดู : 6) 11 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินการคดีปกครองสำหรับประชาชน (ดู : 9) 8 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (ดู : 8) 7 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพและคลิปวิดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว (ดู : 11) 4 ก.ย. 2566
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับเขต (ดู : 10) 31 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เตือนภัย ออนไลน์ (ดู : 9) 30 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566 (ดู : 17) 30 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 6) 29 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 7) 29 ส.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566 (ดู : 8) 29 ส.ค. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 6) 29 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 (ดู : 8) 28 ส.ค. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 6) 23 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566 (ดู : 8) 22 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากท้องถิ่นสู่สากลเพื่อรองรับกลุ่มตลาดไมซ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 5) 21 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา (ดู : 9) 18 ส.ค. 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ดู : 8) 16 ส.ค. 2566
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา" เพื่อสื่อสารเรื่องแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์ โดยเฉพาะมิติเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา (ดู : 12) 3 ส.ค. 2566
โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค" (ดู : 12) 25 ก.ค. 2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพและวิดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว (ดู : 14) 25 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ารับการขอหนังสือเดินทางจากสำนักงานหนังสือเดินทางจากสำนักงานหนังสือชั่วคราว (ดู : 12) 25 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม สังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 24) 25 ก.ค. 2566
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม สังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 13) 25 ก.ค. 2566
รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 19) 24 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 15) 24 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อมันแกวในเขตพื้นที่ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 11) 20 ก.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566 (ดู : 11) 20 ก.ค. 2566
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดู : 18) 18 ก.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566 (ดู : 15) 18 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 17) 18 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด เพิ่มเติม (ดู : 14) 17 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 13) 14 ก.ค. 2566
ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2566 (ดู : 17) 13 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่องการพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะ (ดู : 14) 4 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพและคลิปวิดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 14) 4 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 15) 3 ก.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2566 (ดู : 17) 3 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 16) 29 มิ.ย. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 13) 29 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันยาเสพติด (ดู : 16) 28 มิ.ย. 2566
ประสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ดู : 13) 27 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 17) 27 มิ.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2566 (ดู : 20) 27 มิ.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้ง (ดู : 18) 26 มิ.ย. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs