Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม รุ่นที่ 1 / 2562 (ดู : 690) 18 เม.ย. 2562
ข่าวเทศบาลอ่าวขนอม (ดู : 431) 18 เม.ย. 2562
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอขนอมคัพ"ประจำปี2562 (ดู : 373) 9 เม.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ดู : 478) 2 เม.ย. 2562
ข่าวเทศบาลอ่าวขนอม (ดู : 346) 2 เม.ย. 2562
การร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 368) 19 มี.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง (ดู : 368) 8 มี.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) (ดู : 374) 1 มี.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป (ดู : 280) 28 ก.พ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 400) 26 ก.พ. 2562
ประกาศอำเภอขนอม เรื่อง กำหนดแผนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน / ท้องถิ่น (ดู : 382) 25 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 372) 22 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปี 2562 (ดู : 422) 20 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง (ดู : 411) 20 ก.พ. 2562
ข่าวเทศบาลอ่าวขนอม (ดู : 364) 14 ก.พ. 2562
ข่าวเทศบาลอ่าวขนอม (ดู : 363) 25 ม.ค. 2562
ข่าวเทศบาลอ่าวขนอม (ดู : 411) 19 ม.ค. 2562
ข่าวเทศบาลอ่าวขนอม (ดู : 425) 17 ม.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห๋ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ (ดู : 381) 27 ธ.ค. 2561
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลฯ (ดู : 468) 21 ธ.ค. 2561
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 474) 19 ธ.ค. 2561
สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับตำบล (ดู : 404) 12 ธ.ค. 2561
เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 430) 7 ธ.ค. 2561
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 395) 4 ธ.ค. 2561
เรื่อง ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 395) 4 ธ.ค. 2561
เรื่อง กำหนดมาตรการงดและเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สำนักงานเทศบาลฯ (ดู : 385) 22 พ.ย. 2561
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 510) 25 ต.ค. 2561
สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดู : 434) 22 ต.ค. 2561
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 433) 10 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน (ดู : 490) 26 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กฎหมายเรือประมง (ดู : 428) 11 ก.ย. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริงาน (ดู : 483) 29 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 โครงการ (ดู : 448) 16 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลฯ (ดู : 461) 8 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ (ดู : 391) 1 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมท้องถิ่น (ดู : 390) 1 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่องนโยบายคุุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 339) 9 ก.ค. 2561
เรื่อง พฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม (ดู : 449) 28 มิ.ย. 2561
เรื่อง ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 455) 3 พ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 471) 1 พ.ค. 2561
ประกาศฯ เรีอง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 441) 28 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 449) 23 มี.ค. 2561
เรื่อง ส่งประกาศแผนการประชุมเก็บตกของผู้มับัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 435) 12 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 470) 5 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดู (ดู : 433) 8 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีฯ (ดู : 450) 3 ม.ค. 2561
เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ (ดู : 445) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 445) 7 ธ.ค. 2560
เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น (ดู : 489) 6 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 449) 17 ต.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ดู : 441) 27 ก.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนฯ (ดู : 447) 20 ก.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา (ดู : 444) 15 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (ดู : 452) 5 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ผิดกฎหมาย (ดู : 437) 28 ก.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 441) 27 ก.ค. 2560
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560 (ดู : 436) 27 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 434) 26 ก.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 445) 24 ก.ค. 2560
ประกาศ ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน (ดู : 420) 12 ก.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs