Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ รายนามผู้สูงอายุเพื่อรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ดู : 376) 15 มี.ค. 2554
ด่วน.... ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3-56 จำนวน 1 อัตรา (ดู : 394) 23 ม.ค. 2554
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอล อบต.ขนอมคัพ ประจำปี 2553 (ดู : 383) 16 ส.ค. 2553
ขอเชิญ เข้าร่วมรับชมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.ขนอมคัพ ประจำปี พ.ศ. 2553 (ดู : 447) 2 ส.ค. 2553
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม (ดู : 375) 22 ก.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 22553 ครั้งที่ 1 (ดู : 455) 27 พ.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 12553 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2553 (ดู : 378) 25 มี.ค. 2553
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งชื่อเทศบาลแห่งใหม่ (ดู : 372) 4 ก.พ. 2553
ขอเชิญเที่ยวงาน วันเด็ก ประจำปี 2553 วันที่ 9 มกราคม 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม (ดู : 382) 4 ม.ค. 2553
ขอเชิญเที่ยวงาน เปิดมหัศจรรย์เมืองขนอม ปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด ณ หาดหน้าด่าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 485) 15 ธ.ค. 2552
ขอเชิญสาวงามผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวด Miss Amazing Khanom Countdown 2010 (ดู : 380) 8 ธ.ค. 2552
ท่านใดมีหลักฐาน ส.ค.1( หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน ) ให้ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 นี้เท่านั้น (ดู : 384) 17 พ.ย. 2552
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมันสามัญ สมัยที่32552 ครั้งที่ 1 (ดู : 378) 6 ส.ค. 2552
.ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด อบต.ขนอม คัพ (ดู : 377) 20 ก.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 32552 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 (ดู : 377) 26 มิ.ย. 2552
ขอเชิญเข้าร่วมรับชม การแข่งขันฟุตบอลชายหาด กีฬาอำเภอขนอม ปี 2552 เริ่ม 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2552 ณ สนามอลงกตรีสอร์ท (ดู : 375) 26 มิ.ย. 2552
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน กรณี โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นกันตลิ่งพัง บริเวณหาดในเพลา หมู่ที่ 8 ตำบลในเพลา 25 มิถุนายน 2552 (ดู : 373) 23 มิ.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 32552 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2552 (ดู : 379) 22 มิ.ย. 2552
.ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 22552 วันที่ 5 มิถุนายน 2552 (ดู : 378) 29 พ.ค. 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 427) 31 มี.ค. 2552
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6 (ดู : 375) 30 มี.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมระบฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 12552 ครั้งที่ 1 (ดู : 379) 2 ก.พ. 2552
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 12552 ครั้งที่ 1 (ดู : 374) 9 ม.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ ประจำปี 2552 (ดู : 377) 15 ธ.ค. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2551 (ดู : 365) 28 พ.ย. 2551
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 42551 ครั้งที่ 1 (ดู : 426) 11 พ.ย. 2551
.ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 32551 ครั้งที่ 2 (ดู : 372) 22 ก.ย. 2551
.ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 32551 ครั้งที่ 1 (ดู : 363) 15 ก.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 (ดู : 355) 26 ส.ค. 2551
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 365) 18 ส.ค. 2551
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม (ดู : 368) 14 ส.ค. 2551
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (ดู : 360) 4 ส.ค. 2551
.ประกาศการรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 412) 30 ก.ค. 2551
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (ดู : 344) 30 ก.ค. 2551
ประกาศการโอนงบประมาณ (ดู : 362) 28 ก.ค. 2551
ประกาศ การโอนงบประมาณ (ดู : 379) 28 ก.ค. 2551
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 32550 ครั้งที่ 1 (ดู : 392) 17 ก.ค. 2551
.ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2552- 2554 ) (ดู : 376) 30 มิ.ย. 2551
.ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 22551 ครั้งที่ 1 (ดู : 372) 25 มิ.ย. 2551
.ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 22551 ครั้งที่ 1 (ดู : 386) 24 มิ.ย. 2551
ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2550 (ดู : 407) 22 พ.ค. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551-2555) และแผนพัฒนาสามปี (ดู : 383) 22 พ.ค. 2550
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 22550 ครั้งที่ 1 (ดู : 363) 8 พ.ค. 2550
เชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญ (ดู : 368) 10 เม.ย. 2550
ขอเชิญร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลขนอม (ดู : 374) 28 มี.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2550 (ดู : 382) 27 ก.พ. 2550
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2550 (ดู : 381) 26 ม.ค. 2550
.ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 550) 4 ม.ค. 2550
.ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 52549 ประจำปี 2549 (ดู : 389) 28 ธ.ค. 2549
ขอเชิญร่วมโครงการคุณคือคนดี ที่เสียภาษีให้สังคม (ดู : 370) 30 พ.ย. 2549
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกพันธุ์ไม้และสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2549 (ดู : 377) 27 พ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 42549 ประจำปี 2549 (ดู : 405) 17 พ.ย. 2549
.ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 42549 ประจำปี 2549 (ดู : 380) 10 พ.ย. 2549
.เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2549 (ดู : 369) 1 พ.ย. 2549
ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณในการกระทำความดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงบนไปรษณียบัตร (ดู : 370) 19 ต.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอล อบต.ขนอมคัพ (ดู : 375) 11 ก.ย. 2549
.ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2549 (ดู : 396) 5 ก.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2548 (ดู : 375) 1 ก.ย. 2549
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 414) 1 ก.ย. 2549
.เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2546 และ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ดู : 357) 29 ส.ค. 2549
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs