Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
   การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัดไปยังโรงพยาบาล
   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   ฐานข้อมูลอาชีพประชาชน
   วารสารการบริการและการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 142) 16 พ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 146) 16 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชุมชนและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 (ดู : 160) 11 พ.ย. 2565
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 151) 9 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ การปักธงแดงเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเล (ดู : 162) 7 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาเสพติด" (ดู : 165) 4 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 (ดู : 178) 3 พ.ย. 2565
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (ดู : 196) 31 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD) (ดู : 150) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 253) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" (ดู : 156) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ "อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต" (ดู : 176) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ "เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด" (ดู : 166) 28 ต.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 (ดู : 153) 26 ต.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 66) 21 ต.ค. 2565
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (ดู : 177) 21 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 172) 19 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ คลิป VDO ชุดความรู้ การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ดู : 177) 18 ต.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 (ดู : 154) 17 ต.ค. 2565
รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ปี 2565 (ดู : 157) 11 ต.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 (ดู : 164) 11 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 163) 11 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ มาตรการทางสาธารณสุข DMHT (ดู : 163) 6 ต.ค. 2565
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 157) 5 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD) (ดู : 160) 5 ต.ค. 2565
คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 (COVID-19) (ดู : 196) 28 ก.ย. 2565
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 173) 22 ก.ย. 2565
ขอเชิญชวนบุคลากร ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นฟรี (ดู : 176) 20 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ บุหรี่ผิดกฎหมาย! (ดู : 166) 20 ก.ย. 2565
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2565 (ดู : 175) 19 ก.ย. 2565
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 168) 13 ก.ย. 2565
แจ้งขออนุญาตส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ และแผนผังแสดงผังน้ำชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 169) 12 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (ดู : 176) 9 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (ดู : 175) 9 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31/2565 (ดู : 181) 2 ก.ย. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (ดู : 71) 22 ส.ค. 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ดู : 189) 16 ส.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 72) 10 ส.ค. 2565
แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ดู : 203) 4 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26-27/2565 (ดู : 192) 3 ส.ค. 2565
รณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 196) 3 ส.ค. 2565
กฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ฉบับ (ดู : 203) 2 ส.ค. 2565
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อ แบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ดู : 238) 25 ก.ค. 2565
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 206) 20 ก.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24 /2565 (ดู : 211) 6 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Opwn House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 251) 6 ก.ค. 2565
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน (ฉบับที่ 2) (ดู : 217) 6 ก.ค. 2565
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (ดู : 198) 5 ก.ค. 2565
มติให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 (ดู : 211) 5 ก.ค. 2565
คำแนะนำ ป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ Post-Pandemic (ดู : 212) 5 ก.ค. 2565
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ดู : 208) 4 ก.ค. 2565
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีชาดกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม (ดู : 217) 24 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-21/2565 (ดู : 215) 24 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ดู : 269) 24 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (ดู : 254) 24 มิ.ย. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 70) 23 มิ.ย. 2565
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565 (ดู : 236) 6 มิ.ย. 2565
การรับสมัครขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lidge) ประจำปี 2565 (ดู : 242) 6 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 221) 6 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เวลทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย (ดู : 230) 1 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs