Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพ้นธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ (ดู : 315) 20 เม.ย. 2564
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 333) 20 เม.ย. 2564
การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบควบเพื่อการค้า (ดู : 325) 8 เม.ย. 2564
ขอเชิญตอบแบบรับรู้ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 369) 1 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-12/2564 (ดู : 368) 31 มี.ค. 2564
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (ดู : 389) 31 มี.ค. 2564
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 388) 30 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม ขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ดู : 327) 24 มี.ค. 2564
การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดู : 407) 24 มี.ค. 2564
ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา (ดู : 341) 24 มี.ค. 2564
โครงการก้าวท้าใจ Season3 (ดู : 372) 24 มี.ค. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 446) 19 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-10 (ดู : 392) 19 มี.ค. 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 398) 19 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการและประชาชน ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 370) 15 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 397) 10 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 (ดู : 328) 10 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 (ดู : 285) 10 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) (ดู : 295) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ดู : 295) 9 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหนงสายงานผุ้บริหาร (ดู : 310) 9 มี.ค. 2564
เผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ด้านกฏหมาย ตามพรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไข พ.ศ.2545 (ดู : 302) 5 มี.ค. 2564
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) (ดู : 283) 5 มี.ค. 2564
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 323) 4 มี.ค. 2564
แจ้งข่าวเตือนภัยทางการเงิน (ดู : 296) 4 มี.ค. 2564
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 293) 24 ก.พ. 2564
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 (ดู : 300) 23 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 285) 19 ก.พ. 2564
ขอแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (ดู : 279) 19 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ (ดู : 284) 19 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5-6/2564 (ดู : 286) 19 ก.พ. 2564
ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งว่าง (ดู : 269) 16 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่องห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว (ดู : 334) 9 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2564 (ดู : 307) 5 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 371) 4 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม (ดู : 256) 4 ก.พ. 2564
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา (ดู : 389) 20 ม.ค. 2564
เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสภาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16 ) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 (ดู : 291) 12 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 306) 11 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 (ดู : 340) 11 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 283) 8 ม.ค. 2564
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 355) 6 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 (ดู : 307) 5 ม.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 340) 5 ม.ค. 2564
เอกสารแนะนำภาษีป้าย (ดู : 302) 5 ม.ค. 2564
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 291) 4 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 (ดู : 341) 21 ธ.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 (ดู : 288) 15 ธ.ค. 2563
เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 (ดู : 305) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ดู : 298) 9 ธ.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 (ดู : 290) 8 ธ.ค. 2563
การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 318) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 305) 2 ธ.ค. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 (ดู : 257) 30 พ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 301) 27 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 (ดู : 275) 25 พ.ย. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 (ดู : 266) 24 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 276) 23 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 268) 23 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 (ดู : 263) 14 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs